ringHunter

ImpressumImpressum.html
 
DeutschWillkommen.html
EnglishWelcome.html


DE

"ringHunter" ist das App für dein Sportschiessen. Mit diesem App hast du eine Übersicht über all deine Schiessergebnisse. Du siehst wo, wann, und mit welchem Sportgerät du geschossen hast. Du bekommst deine Ergebnisse als Balkengrafik und in Zahlen angezeigt, kannst Änderungen in deinen Ergebnissen auf Grund von Änderungen an deinem Sportgerät sehen. Du hast eine Übersicht über deine Einstellungen am Sportgerät, sowie über das jeweilige Sportgerät selbst. Eine Übertragung der Daten an deinem PC/MAC ist ebenfalls möglich. Dieses App sollte bei einem ambitionierten Schützen nicht fehlen. Du hast die Möglichkeit Schablonen zu benutzen und auch selbst zu erstellen, wie es dein Schiessablauf beim Wettkampf oder im Training erfordert.

In diesen Schablonen kannst du die Distanzen, die Scheiben ob 5 Ringe 10 Ringe oder wie auch immer sie aussehen beschreiben und sie für die Ergebniseingabe dann auswählen.


Die Eingabe erfolgt auf einfache und sehr schnelle Weise. Du kannst dich voll auf das Schiessen konzentrieren. Deine Visiereinstellungen, sowie die Schussdistanz wird mit abgespeichert. Die Visiereinstellung kann von Schuss zu Schuss geändert werden. Sie muss nicht jedesmal eingegeben werden, sondern nur wenn du etwas anderes einstellst.

Die verschiedenen Visiereinstellungen werden in einer Tabelle angezeigt, und müssen somit nicht mehr zusätzlich notiert werden.

Deine Position, sofern dein Gerät mit GPS ausgestattet ist, wird ebenfalls gesichert. Die Anzahl der Schüsse pro Passe ist von 1 bis zu 10 einstellbar, die Anzahl der Passen pro Satz ist nahezu beliebig einstellbar.


Die Darstellung der Werte wird über eine Balkengrafik realisiert, wobei jeder Balken über horizontales Scrollen anwählbar ist und dabei die dazu gehörigen Werte wie Visiereinstellungen, der Ort, die durchschnittliche Trefferzahl, Datum, Uhrzeit, die Anzahl der Zehnen angezeigt werden.

Der Ort deiner Schiessübungen kann auf einer Karte angezeigt werden, dafür müssen die GPS Koordinaten bei deinen

Schiessübungen mit abgespeichert worden sein, des Weiteren muss eine Internetverbindung verfügbar sein. Sind keine GPS Koordinaten in der Datenbank vorhanden kannst du die Karte nicht anwählen.


Des Weiteren kannst du eine Beschreibung deiner Waffen in eine Datenbank eingeben. Die jeweiligen Waffen werden entsprechend deiner Vorwahl mit den Schiessergebnissen abgespeichert. Sie stehen somit ebenfalls zur statistischen Auswertung zu Verfügung.


In der Statistik im Querformat kannst du nach Waffen,Schablonen oder Distanzen, oder kombiniert Filter setzen, um deine Ergebnisse auszuwerten. Sofern du auf verschiedenen Distanzen bzw. mit verschiedenen Waffen geschossen hast.Des Weiteren besteht die Möglichkeit die von dir eingegebenen Schiessdaten an einem MAC/PC über WLAN zu übertragen. Dieses erfolgt in Form einer Textdatei die mit Hilfe von FTP  übertragen wird und sich dann problemlos in ein gängiges Tabellenkalkulationsprogramm importieren lässt. In diesen Schablonen kannst du die Distanzen, die Scheiben ob 5 Ringe 10 Ringe oder wie auch immer sie aussehen beschreiben und sie für die Ergebniseingabe dann auswählen.


Die Eingabe erfolgt auf einfache und sehr schnelle Weise. Du kannst dich voll auf das Schiessen konzentrieren. Deine Visiereinstellungen, sowie die Schussdistanz wird mit abgespeichert. Die Visiereinstellung kann von Schuss zu Schuss geändert werden. Sie muss nicht jedesmal eingegeben werden, sondern nur wenn du etwas anderes einstellst.

Die verschiedenen Visiereinstellungen werden in einer Tabelle angezeigt, und müssen somit nicht mehr zusätzlich notiert werden.

Deine Position, sofern dein Gerät mit GPS ausgestattet ist, wird ebenfalls gesichert. Die Anzahl der Schüsse pro Passe ist von 1 bis zu 10 einstellbar, die Anzahl der Passen pro Satz ist nahezu beliebig einstellbar.


Die Darstellung der Werte wird über eine Balkengrafik realisiert, wobei jeder Balken über horizontales Scrollen anwählbar ist und dabei die dazu gehörigen Werte wie Visiereinstellungen, der Ort, die durchschnittliche Trefferzahl, Datum, Uhrzeit, die Anzahl der Zehnen  angezeigt werden.

Der Ort deiner Schiessübungen kann auf einer Karte angezeigt werden, dafür müssen die GPS Koordinaten bei deinen

Schiessübungen mit abgespeichert worden sein, des Weiteren muss eine Internetverbindung verfügbar sein. Sind keine GPS Koordinaten in der Datenbank vorhanden kannst du die Karte nicht anwählen.


Des Weiteren kannst du eine Beschreibung deiner Waffen in eine Datenbank eingeben. Die jeweiligen Bögen werden entsprechend deiner Vorwahl mit den Schiessergebnissen abgespeichert. Sie stehen somit ebenfalls zur statistischen Auswertung zu Verfügung.


In der Statistik im Querformat kannst du nach Waffen oder Distanzen, oder kombiniert Filter setzen, um deine Ergebnisse auszuwerten. Sofern du auf verschiedenen Distanzen bzw. mit verschiedenen Waffen geschossen hast.Des Weiteren besteht die Möglichkeit die von dir eingegebenen Schiessdaten an einem MAC/PC über WLAN zu übertragen. Dieses erfolgt in Form einer Textdatei die mit Hilfe von FTP  übertragen wird und sich dann problemlos in ein gängiges Tabellenkalkulationsprogramm importieren lässt.

- Erweitert um die Möglichkeit die Schiessergebnisse über E-Mail zu versenden

- Lokalisierungen in Norwegisch, Niederländisch und Ungarisch hinzugefügt.archery,bogen,schiessen,Pfeil,arrow,FITA,bogen,bow,target,Ziel,Visier,bogensportNL:


ringHunter is de app voor je sport fotograferen. Met deze applicatie heb je een lijst van al uw opnamen resultaten. U ziet waar, wanneer je schiet, en wat voor sport je. U krijgt uw resultaten als een staafdiagram en nummers weergegeven in uw resultaten kunnen veranderen als gevolg van wijzigingen in uw sportmateriaal te zien. U hebt een overzicht van uw instellingen op sportartikelen, sportuitrusting en het gegeven zelf een overdracht van gegevens naar uw PC / MAC is ook mogelijk. Deze app was niet ontbreken, een ambitieuze shooter. U hebt de mogelijkheid om templates te gebruiken en maak je jezelf als het vereist uw opnamen proces tijdens wedstrijd of training.

In deze templates vindt u de afstanden, de schijven als vijf ringen 10 ringen of wat Wat ze te beschrijven en selecteer vervolgens input voor het resultaat.


 De ingang is een eenvoudige en snelle manier. U kunt zich volledig concentreren op het fotograferen. Uw gezicht instellingen, en het afvuren afstand is opgeslagen. Het vizier kan worden veranderd van shot tot shot. Het moet niet worden ingevoerd elke keer, maar alleen als u iets anders.

De verschillende doelgroepen instellingen worden weergegeven in een tabel, en moet daarom niet langer afzonderlijk te worden opgenomen.

 Uw positie, als uw toestel is uitgerust met GPS zal ook worden gewaarborgd. Het aantal opnamen per juk verstelbaar is 1 tot 10, het aantal passen van elke set is bijna traploos instelbaar.


De representatie van waarden wordt gerealiseerd via een staafdiagram, is elke balk geselecteerd via horizontaal scrollen, terwijl hun bijbehorende waarden, zoals de vaststelling van streefcijfers, de locatie, de gemiddelde hit-nummer, de datum, tijd, nummer van de tientallen display.

De plaats van uw opnamen de praktijk kan worden weergegeven op een kaart, maar hebben de GPS-coördinaten voor uw

Schieten oefeningen zijn opgeslagen met de toevoeging moet beschikbaar zijn voor het internet. Als er geen GPS-coördinaten in de database, je kan niet op de kaart.


Daarnaast kunt u een beschrijving van uw wapens invoeren in een database. De verschillende wapens zijn opgeslagen op basis van uw selectie met de schietpartij resultaten. Ze zijn dus ook beschikbaar voor statistische analyse.


In de statistieken in landscape-modus kunt u voor wapens, maskers, of afstanden, of in combinatie, filters instellen om je resultaten te analyseren. Als je geschoten op verschillende afstanden en met verschillende strikken.

De filter instellingen die u bereikt door middel van een "double tap" op het bureaublad. Als alternatief kunt u ook schakelen tussen de filters door schudden.


Er is ook de mogelijkheid om een van je gegevens schieten op een Mac / PC via een draadloze overdracht. Dit gebeurt in de vorm van een tekstbestand dat wordt overgedragen via FTP, en kan vervolgens eenvoudig worden geïmporteerd in een gemeenschappelijk spreadsheet-programma. In deze templates vindt u de afstanden, de schijven als vijf ringen 10 ringen of wat Wat ze te beschrijven en selecteer vervolgens input voor het resultaat.


 De ingang is een eenvoudige en snelle manier. U kunt zich volledig concentreren op het fotograferen. Uw gezicht instellingen, en het afvuren afstand is opgeslagen. Het vizier kan worden veranderd van shot tot shot. Het moet niet worden ingevoerd elke keer, maar alleen als u iets anders.

De verschillende doelgroepen instellingen worden weergegeven in een tabel, en moet daarom niet langer afzonderlijk te worden opgenomen.

 Uw positie, als uw toestel is uitgerust met GPS zal ook worden gewaarborgd. Het aantal opnamen per juk verstelbaar is 1 tot 10, het aantal passen van elke set is bijna traploos instelbaar.


De representatie van waarden wordt gerealiseerd via een staafdiagram, is elke balk geselecteerd via horizontaal scrollen, terwijl hun bijbehorende waarden, zoals de vaststelling van streefcijfers, de locatie, de gemiddelde hit-nummer, de datum, tijd, aantal tientallen en de X display Sen.

De plaats van uw opnamen de praktijk kan worden weergegeven op een kaart, maar hebben de GPS-coördinaten voor uw

Schieten oefeningen zijn opgeslagen met de toevoeging moet beschikbaar zijn voor het internet. Als er geen GPS-coördinaten in de database, je kan niet op de kaart.


Daarnaast kunt u een beschrijving van uw lakens invoeren in een database. De afzonderlijke bladen worden opgeslagen volgens uw keuze met de resultaten schieten. Ze zijn dus ook beschikbaar voor statistische analyse.


In de statistieken in landschap modus kunt u zoeken bogen of afstanden, of in combinatie, filters instellen om je resultaten te analyseren. Als je geschoten op verschillende afstanden en met verschillende strikken.

De filter instellingen die u bereikt door middel van een "double tap" op het bureaublad. Als alternatief kunt u ook schakelen tussen de filters door schudden.


Er is ook de mogelijkheid om een van je gegevens schieten op een Mac / PC via een draadloze overdracht. Dit gebeurt in de vorm van een tekstbestand dat wordt overgedragen via FTP, en kan vervolgens eenvoudig worden geïmporteerd in een gemeenschappelijk spreadsheet-programma.


boogschieten, boog, schieten, pijl, pijl, FITA, boog, boog, doelgroep, doelgroep, waarneming, boogschieten


- Uitgebreid met de mogelijkheid van het versturen van de schietpartij resultaten op e-mail

- Localization in het Noors, Nederlands en Hongaars toegevoegd.


ringHunter est l'application de votre tir sportif. Avec cette application vous avez une liste de tous les résultats de votre tir. Vous voyez où, quand vous tirez, et ce que vous sportifs. Vous obtiendrez vos résultats sous forme graphique à barres et de numéros affichés dans les résultats peuvent changer en raison des modifications pour voir votre équipement sportif. Vous avez un aperçu de vos paramètres sur les équipements de sport, équipement de sport et de la donnée elle-même un transfert de données vers votre PC / MAC est également possible. Ce soft ne manquait pas, un jeu de tir ambitieux. Vous avez la possibilité d'utiliser des modèles et créer vous-même car elle nécessite de votre prise de vue au cours de processus de compétition ou l'entraînement.

Dans ces modèles, vous pouvez trouver les distances, les disques, si cinq anneaux 10 anneaux ou quel que soit Quel que soit ce qu'ils décrivent et de sélection d'entrée pour le résultat.


 L'entrée est un moyen simple et rapide. Vous pouvez obtenir concentrer pleinement sur le tournage. Vos paramètres de la vue, et la distance de tir est sauvé. La visière peut être changé de plan à plan. Il ne doit pas être entré à chaque fois, mais seulement si vous définissez autre chose.

Les paramètres de cibles différentes sont affichées dans un tableau, et doit donc plus être mentionnés séparément.

 Votre position, si votre appareil est équipé d'un GPS est également assurée. Le nombre de coups par joug est réglable de 1 à 10, ajuster le nombre de chaque série est presque réglable en continu.


La représentation des valeurs est réalisée au moyen d'un graphique à barres, chaque barre est sélectionné par le défilement horizontal, tandis que leurs valeurs associées, telles que la fixation d'objectifs, l'emplacement, le nombre de succès moyen, date, heure, nombre de plusieurs dizaines d'affichage.

Le lieu de votre pratique de tir peut être montré sur une carte, mais ils ont les coordonnées GPS de votre

exercices de tir ont été enregistrés avec l'ajout doit être disponible à l'Internet. Si aucune coordonnées GPS dans la base de données, vous ne pouvez pas cliquer sur la carte.


En outre, vous pouvez entrer une description de vos armes dans une base de données. Les différentes armes sont stockées en fonction de votre sélection avec les résultats de tir. Ils sont donc également disponibles pour l'analyse statistique.


Dans les statistiques en mode paysage, vous pouvez d'armes, des masques ou des distances, ou en combinaison, de définir des filtres pour analyser vos résultats. Si vous avez tourné à des distances différentes et avec des arcs différents.

Les paramètres de filtre, vous arriverez à un robinet "double" sur le bureau. Alternativement, vous pouvez également passer entre les filtres par agitation.


Il ya aussi la possibilité de vous toute prise de vue des données à un MAC / PC via le transfert sans fil. Cela prend la forme d'un fichier texte qui est transféré via FTP, et puis peut être facilement importé dans un tableur commun. Dans ces modèles, vous pouvez trouver les distances, les disques, si cinq anneaux 10 anneaux ou quel que soit Quel que soit ce qu'ils décrivent et de sélection d'entrée pour le résultat.


 L'entrée est un moyen simple et rapide. Vous pouvez obtenir concentrer pleinement sur le tournage. Vos paramètres de la vue, et la distance de tir est sauvé. La visière peut être changé de plan à plan. Il ne doit pas être entré à chaque fois, mais seulement si vous définissez autre chose.

Les paramètres de cibles différentes sont affichées dans un tableau, et doit donc plus être mentionnés séparément.

 Votre position, si votre appareil est équipé d'un GPS est également assurée. Le nombre de coups par joug est réglable de 1 à 10, ajuster le nombre de chaque série est presque réglable en continu.


La représentation des valeurs est réalisée au moyen d'un graphique à barres, chaque barre est sélectionné par le défilement horizontal, tandis que leurs valeurs associées, telles que la fixation d'objectifs, l'emplacement, le nombre de succès moyen, date, heure, nombre de dizaines et les sen affichage X.

Le lieu de votre pratique de tir peut être montré sur une carte, mais ils ont les coordonnées GPS de votre

exercices de tir ont été enregistrés avec l'ajout doit être disponible à l'Internet. Si aucune coordonnées GPS dans la base de données, vous ne pouvez pas cliquer sur la carte.


En outre, vous pouvez entrer une description de vos feuilles dans une base de données. Les fiches individuelles sont stockées en fonction de votre sélection avec les résultats de tir. Ils sont donc également disponibles pour l'analyse statistique.


Dans les statistiques en mode paysage, vous pouvez rechercher des arcs ou des distances, ou en combinaison, de définir des filtres pour analyser vos résultats. Si vous avez tourné à des distances différentes et avec des arcs différents.

Les paramètres de filtre, vous arriverez à un robinet "double" sur le bureau. Alternativement, vous pouvez également passer entre les filtres par agitation.


Il ya aussi la possibilité de vous toute prise de vue des données à un MAC / PC via le transfert sans fil. Cela prend la forme d'un fichier texte qui est transféré via FTP, et puis peut être facilement importé dans un tableur commun.


MyTarget permet aux données de tir par FTP sur votre PC / MAC / LINUX transfert. Les données peuvent ensuite être importé dans un tableur commun.
Rifle,Pistola,Visor,Rodagem,Treinamento,Alvo,Alvo Rodagem,shot,shooting
- Dépannage mineur

- L'élargissement à la possibilité de transférer les données vers un PC / MAC / Linux sur WLAN.
ringHunter is the app for your sport shooting. With this app you have a list of all your shooting results. You see where, when you shoot, and what sports you. You'll get your results as a bar graph and numbers displayed in your results can change because of changes to see your sporting equipment. You have an overview of your settings on sports equipment, sports equipment and to the given itself a transfer of data to your PC / MAC is also possible. This app was not missing, an ambitious shooter. You have the possibility to use templates and create yourself as it requires your shooting process during competition or training.

In these templates you can find the distances, the discs if five rings 10 rings or whatever Whatever they describe it and then select input for the result.


 The input is a simple and fast way. You can get fully concentrate on the shooting. Your sight settings, and the firing distance is saved. The visor can be changed from shot to shot. It must not be entered each time, but only if you set something different.

The different target settings are displayed in a table, and must therefore no longer be listed separately.

 Your position, if your unit is equipped with GPS will also be secured. The number of shots per yoke is adjustable from 1 to 10, adjust the number of each set is almost infinitely adjustable.


The representation of values is realized via a bar graph, each bar is selected via horizontal scrolling, while their associated values, such as target setting, the location, the average hit number, date, time, number of the tens display.

The place your shooting practice can be shown on a map, but have the GPS coordinates for your

Shooting exercises have been saved with, the addition must be available to the Internet. If no GPS coordinates in the database, you can not click on the map.


In addition, you can enter a description of your weapons in a database. The different weapons are stored according to your selection with the shooting results. They are thus also available for statistical analysis.


In the statistics in landscape mode you can for weapons, masks, or distances, or in combination, set filters to analyze your results. If you shot at various distances and with different bows.

The filter settings you will reach through a "double tap" on the desktop. Alternatively, you can also switch between the filters by shaking.


There is also the possibility any of you shooting data to a MAC / PC via wireless transfer. This takes the form of a text file that is transferred using FTP, and then can be easily imported into a common spreadsheet program. In these templates you can find the distances, the discs if five rings 10 rings or whatever Whatever they describe it and then select input for the result.


 The input is a simple and fast way. You can get fully concentrate on the shooting. Your sight settings, and the firing distance is saved. The visor can be changed from shot to shot. It must not be entered each time, but only if you set something else.

The different target settings are displayed in a table, and must therefore no longer be listed separately.

 Your position, if your unit is equipped with GPS will also be secured. The number of shots per yoke is adjustable from 1 to 10, adjust the number of each set is almost infinitely adjustable.


The representation of values is realized via a bar graph, each bar is selected via horizontal scrolling, while their associated values, such as target setting, the location, the average hit number, date, time, number of tens and the X display sen.

The place your shooting practice can be shown on a map, but have the GPS coordinates for your

Shooting exercises have been saved with, the addition must be available to the Internet. If no GPS coordinates in the database, you can not click on the map.


In addition, you can enter a description of your sheets in a database. The individual sheets are stored according to your selection with the shooting results. They are thus also available for statistical analysis.


In the statistics in landscape mode, you can search arches or distances, or in combination, set filters to analyze your results. If you shot at various distances and with different bows.

The filter settings you will reach through a "double tap" on the desktop. Alternatively, you can also switch between the filters by shaking.


There is also the possibility any of you shooting data to a MAC / PC via wireless transfer. This takes the form of a text file that is transferred using FTP, and then can be easily imported into a common spreadsheet program.ringHunter allows the shooting data using FTP to your PC / MAC / LINUX transfer. Data can then be imported into a common spreadsheet.


pistol,target,shooting,rifle,shotgun,gun,hunting,sight, competition, archer,gunner,shot- Minor troubleshooting - Enlargement to include the possibility to transfer the data to a MAC / PC / Linux over WLAN.ES


ringHunter es la aplicación para su entrenamiento de tiro. Con esta aplicación usted tiene una lista de todos los resultados de su disparo. Usted ve que, cuando se fueron, y qué deportes se le dispara. Usted recibirá sus resultados como un gráfico de barras y cifras pueden cambiar en los resultados debido a los cambios ver a su equipo deportivo. Además, usted puede transferir sus datos de tiro a su PC después de evaluarlos, por ejemplo utilizando una hoja de cálculo. Usted tiene una visión general de su configuración en el equipo adecuado, y en los equipos respectivos deportes en sí, esta aplicación no se encuentra en un ambicioso objetivo de tiradores no.


La entrada es una forma simple y muy rápido. Ahora puede concentrarse plenamente en los disparos. La configuración de destino y la distancia de tiro es salvado. La fijación de objetivos se puede cambiar de un disparo a otro. No siempre tienen que ser ingresados, pero sólo si se establece otra cosa.

La configuración de destino diferentes se muestran en una tabla, y debe por lo tanto ya no se señaló también.

Su posición, si el dispositivo está equipado con GPS, será también garantizado. El número de disparos por yugo es ajustable de 1 a 10, el número de series por juego es casi infinitamente ajustables.


La representación de los valores se realiza a través de un gráfico de barras, cada barra se puede cambiar con el desplazamiento horizontal, mientras que sus valores asociados, como la fijación de objetivos, el lugar donde el número medio de visitas, fecha, hora, número de diez, fue asesinado con arma lo que parece voluntad.

La ubicación de su práctica de tiro se puede mostrar en un mapa, que hayan sido almacenados en las coordenadas GPS cuando su práctica de tiro con el agregado debe tener una conexión de Internet disponible. Si no hay coordenadas GPS almacenados en la base de datos no se puede seleccionar la tarjeta.


Puede introducir una descripción de su equipo para hacer ejercicio en una base de datos. Las armas se almacenan diferentes de acuerdo a su código de área con los resultados de tiro. Son por tanto, también para el análisis estadístico.


En las estadísticas, el filtro puede estar en modo de paisaje para cada arma y las distancias se establecen, y afectará a los anuncios en la escala. Para lograr el establecimiento de un "Double Tap" está en el escritorio.

La configuración de los filtros que está tomada a través de un "doble tap" en el escritorio. Alternativamente, también puede agitando el iPhone o el iPod para cambiar entre los filtros.ringHunter permite que los datos de disparo a través de FTP a tu PC / MAC / LINUX transferencia. Los datos pueden ser importados en una hoja de cálculo común. 

Rifle,Pistola,Visor,Disparos,Entrenamiento,Disparos,meta,target,shot,shooting


- Solución de problemas menores

- La ampliación a la posibilidad de transferir los datos a un Mac / PC / Linux a través de WLAN.


DE.

Erweiterungen:


- Erweitert um die Möglichkeit Eingabeschablonen auszuwählen.

- Erstellung von eigenen Eingabeschablonen.

- Programmcode für die Berechnungen optimiert, dadurch deutlich schnellere Darstellung bei großen Datensätzen


Fehlerkorrekturen:


- Bei dem Umschalten zwischen den Ansichten konnte es zu Programmabstürzen kommen.Sprachen:


- Die Französische sowie Niederländische Version wurde von einigen Übersetzungsfehlern behoben.

EspañolWelcomeES.html
FrançaisWelcomefr.html
ItalianoWelcomeIT.html
中文WelcomeChina.html
日本語WillkommenJP.html

last update :  06. April. 2014

Erstellt auf einem Mac
 V3.9.2
available

Update for 
iOS 10
some optical changes
some bugs have been fixed